Select Page

Fysiotherapie

Werknemers in de Afbouw hebben recht op volledige vergoeding van de kosten voor fysiotherapie, manuele therapie, oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck voor zover deze niet worden gedekt door de basisverzekering en/of een aanvullende verzekering van de werknemer. Dit is bepaald in artikel 23 en bijlage 8 van de cao Afbouw inzake bedrijfstakeigen regelingen.

Aanvraagprocedure

Aanvragen voor vergoedingen kunnen werknemers indienen bij Fidus de Bilt (mail: debilt@fidus.nl). De werknemer dient de volgende bewijsstukken met het volledig ingevulde en ondertekende declaratieformulier mee te sturen:

  1. een verklaring (kopie uitkeringsbericht) dat deze kosten niet worden betaald door de zorgverzekeraar(s) en;
  1. op de factuur moet het aantal behandelingen, de behandelingsdata, het gehanteerde tarief en de volledige NAW-gegevens van de behandelend therapeut staan.

Voor de beoordeling van de aanvraag kunnen nadere gegevens worden verlangd van de werknemer.

Aanvragen voor vergoeding kunnen worden ingediend tot uiterlijk 6 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de behandeling heeft plaatsgehad.

Meer informatie

Meer over deze regeling kunt u lezen in bijlage 8 Reglement Fysiotherapie van de cao Afbouw inzake de bedrijfstakeigen regelingen.