Persbericht 

Zeist, 16 maart 2018

Principeakkoord Cao Afbouw

Cao-partijen voor de Afbouwsector hebben op 16 maart 2018 een principeakkoord gesloten voor een tweejarige cao. De door NOA, FNV en CNV Vakmensen gemaakte afspraken gelden voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Loon

De volgende structurele loonsverhogingen zijn afgesproken:

o  per 1 juli 2018: 3% over het garantieloon plus 1% over het gedeelte van het overeengekomen loon boven het garantieloon; 
o  per 1 januari 2019: 1,5%; 
o  per 1 mei 2019: 1,5%.

Een aantal cao-toeslagen en -vergoedingen wordt verhoogd en er komt een andere regeling voor loondoorbetaling bij onwerkbaar weer. De verkorting van de maximale WW-uitkering van drie naar twee jaar wordt in de cao gerepareerd. Uiterlijk op 1 januari 2019 wordt een nieuwe functiestructuur ingevoerd.

Duurzame inzetbaarheid

Er zijn opnieuw afspraken gemaakt om te bevorderen dat werknemers gezond en gemotiveerd werkend de pensioenleeftijd halen. Daar trekt de sector in 2018 en 2019 in totaal ruim € 1.2 mln voor uit. Er komen verschillende experimenten met individuele loopbaangesprekken en de voorlichting over duurzame inzetbaarheid wordt geïntensiveerd. Daarnaast onderzoeken cao-partijen welke belemmeringen de regelgeving kent voor een eventuele regeling 'Eerder stoppen met werken voor zware beroepen' en hoe zo'n regeling er zou kunnen uitzien.

Flexibilisering

In bijzondere gevallen mogen de grenzen van het normale dagvenster - de tijdstippen waartussen mag worden gewerkt – verder worden verruimd. De werkgever wordt verplicht te controleren of uitzendbureaus aan uitzendkrachten in de Afbouwsector hetzelfde loon betalen als dat van werknemers in de sector die hetzelfde werk doen. Als een ongewenste vorm van flexibilisering beschouwen cao-partijen het invullen van de BBL-vakopleiding via een uitzendbureau. Dit wordt verboden.

Toekomst van de sector

De behoefte aan nieuwe, gekwalificeerde arbeidskrachten in de Afbouwsector groeit sterk. Daarom gaat in 2018 een ambitieus Actieprogramma instroombevordering van start. Cao-partijen denken ook verder vooruit. Zij laten onderzoek doen naar de toekomstige perspectieven voor de sector.

Noot voor de redactie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met cao-partijen in de Afbouwsector:

-       Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA), Hendrik Ruys (voorzitter NOA): 06 53 94 24 08;

-       FNV, Peter Roos (bestuurder): 06 51 61 03 36;

-       CNV Vakmensen, Roel van Dijk (bestuurder): 06 53 38 44 73.


Let op: cursus Kenniscentrumsteen niet erkend

Op dit moment worden er cursussen binnen de natuursteenbranche aangeboden vanuit het Kenniscentrumsteen, in samenwerking met dhr. Ernst Jan de Vries. De cursussen van het Kenniscentrumsteen zijn niet te vergelijken met de opleiding van het ROC Midden Nederland en hebben voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geen waarde. Behaalde certificaten binnen de cursussen van het kenniscentrum steen zijn dan ook niet in te ruilen voor diplomering of vrijstelling van onderwijs. Ook bij het aanvragen van het zogeheten EVC-traject hebben de certificaten van de cursussen geen waarde en leveren geen diploma of vrijstellingen op. Binnen de natuursteenbranche is ROC Midden Nederland het enige ROC is dat diploma’s mag toekennen die geaccrediteerd zijn door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.


Nieuwe functieomschrijvingen

De huidige functieomschrijvingen van de cao Afbouw zijn niet meer van deze tijd. Daarom hebben de cao-partijen NOA, FNV en CNV Vakmensen besloten om deze te gaan vernieuwen. Cao-partijen hebben een extern bureau (AWVN) gevraagd de nieuw functieomschrijvingen te maken. Het is de bedoeling dat de nieuwe functieomschrijvingen medio 2019 worden ingevoerd.

Als u hier klikt kunt u de concept-functieomschrijving alvast bekijken.


Informatie afbouwsector (o.a. cao Afbouw)

MijnAfbouw is het internetportal van de afbouwsector. Deze sector bestaat uit stukadoorsbedrijven, vloerenbedrijven, terrazzobedrijven, plafond- en wandbedrijven (inclusief metalstud) en blokkenstellers. Op MijnAfbouw is informatie te vinden over de cao Afbouw, scholingsmogelijkheden, arbeidsomstandigheden, duurzame inzetbaarheid en pensioen. MijnAfbouw is bedoeld voor werkgevers, werknemers, zzp-ers en andere ondernemers zonder personeel, gepensioneerden en personen die in de afbouw willen werken. Bedrijven en personen die meer willen weten over afbouwtechniek, kwaliteitswaarborging en geschillenbeslechting kunnen ook terecht op MijnAfbouw. MijnAfbouw is een initiatief van NOA, FNV en CNV Vakmensen.

Wilt u een declaratie indienen voor vergoeding die geldt voor een van de bedrijfstakeigen regelingen? Via Mijn cao aanvragen komt u direct op de pagina waar u de regelingen vindt.

Wilt u interessante video’s over de afbouw bekijken? Klik dan op hier. Via deze link kunt u kijken naar interviews met experts, arbozaken en praktische tips voor ondernemers.


Cao Afbouw

De cao Afbouw 2018-2019 en cao Afbouw inzake de bedrijfstakeigen regelingen 2017-2021 zijn door de Minister van SZW algemeen verbindend verklaard. Dat betekent dat de cao's van toepassing zijn op alle werkgevers en werknemers in de afbouw.

Wilt u meer informatie over de cao Afbouw? Klik hier als u een ondernemer bent. Klik hier als u een werknemer bent.