Select Page

Artikel 25 van de cao Afbouw Inzake de bedrijfstakeigen regelingen

Subsidieregelingen Afbouwacademie

Artikel 25 Subsidieregeling cursus- en verletkosten

1. Ter stimulering van bijscholing kan een werkgever met ingang van 14 februari 2023 een beroep doen op de
subsidieregeling voor cursus- en verletkosten voor cursussen die door zijn werknemers worden gevolgd.
2. Voor deze subsidieregeling trekt het O&O fonds Afbouw een bedrag uit van € 200.000,– per jaar. De subsidie voor
cursus- en verletkosten wordt uitsluitend toegekend voor zover het budget dat toelaat. Wanneer dit budget niet
volledig wordt besteed, kan het saldo worden toegevoegd aan het budget van de subsidieregeling als bedoeld in
artikel 26.
3. a. Gesubsidieerd worden de cursussen uit de Opleidingscatalogus van de Afbouwacademie
(www.afbouwacademie.com) waarbij vermeld staat dat ze vallen onder de subsidieregeling van het O&O fonds
Afbouw.
b. Andere werkgerelateerde cursussen kunnen worden gesubsidieerd wanneer de werkgever vooraf schriftelijk
toestemming van het O&O fonds Afbouw heeft ontvangen. Toestemming moet schriftelijk worden gevraagd via
de Afbouwacademie (info@afbouwacademie.com). Op basis van het advies van de Afbouwacademie neemt het
O&O fonds Afbouw een besluit. Het O&O fonds Afbouw brengt de werkgever schriftelijk van de uitslag op de
hoogte. Het O&O fonds Afbouw kan nadere voorwaarden aan het besluit verbinden.
4. a. De kosten van de door de werknemer te volgen cursus worden door de werkgever betaald.
b. De werkgever komt in aanmerking voor subsidie als wordt voldaan aan de voorwaarden.
c. Voor subsidie aan de werkgever komt in aanmerking:
– verletkosten;
– cursuskosten.
d. De hoogte van de uit te betalen verletkosten, cursuskosten en eigen bijdrage wordt door het bestuur van het
O&O fonds Afbouw bepaald.
e. Voor iedere werknemer geldt dat per jaar maximaal twee cursussen en maximaal twee dagen verletkosten
worden vergoed.
f. De subsidie aan de werkgever wordt uitsluitend toegekend wanneer de werknemer de cursus daadwerkelijk
heeft gevolgd, ten bewijze door de werkgever.
g. De subsidie wordt niet toegekend indien voor dezelfde cursus subsidie wordt verstrekt door derden zoals een
verzekeraar of het UWV.
5. a. De subsidie dient binnen 2 maanden na de beëindiging van de cursus door de werkgever te worden
aangevraagd bij het O&O fonds Afbouw met het daartoe bestemde aanvraagformulier dat volledig dient te
worden ingevuld.
b. Het aanvraagformulier kan worden gedownload van www.mijnafbouw.nl.
c. Het aanvraagformulier dient te zijn voorzien van bewijsmateriaal waaruit blijkt dat de deelnemer de cursus
daadwerkelijk heeft gevolgd.
6. Een bezwaar tegen de afwijzing van de subsidie dient binnen 6 weken na dagtekening van de afwijzingsbrief
schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur van het O&O fonds Afbouw, Mauritskade 27, 2514 HD, Den Haag
(info@tbafbouw.nl). Het bestuur van het O&O fonds Afbouw doet binnen 3 maanden schriftelijk uitspraak.
7. Indien de werkgever zijn werknemer niet in de gelegenheid stelt om een cursus in de zin van lid 3 van dit artikel te
volgen, kan de werknemer zelf de subsidie voor cursuskosten aanvragen bij het bestuur van het O&O fonds Afbouw
(info@tbafbouw.nl). Het fonds kan besluiten om toegekende subsidie rechtstreeks uit te keren aan de
cursusaanbieder.